Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

Kontakt Jujitsu

Viby Idrætscenter (Hal 2)
Lindevej 32
4130 Viby Sjælland

Tlf.: +45 4619 4717
Mail: formand@vibyif-jujitsu.dk

CVR-nr: 30289153
Bankkonto: 2282 6279198385 (Nordea)

Find os her

Vedtægter for Viby Jujitsu


Der blev vedtaget nye vedtægter den 28. marts 2007. De træder i ifølge sin ordlyd (§ 17, stk. 4) først kraft, når de er godkendt af kommunen. Kommunen har imidlertid meddelt, at man ikke behøver/ønsker at godkende vedtægterne. De kan kræve dem til eftersyn/godkendelse efter behov. Vedtægterne betragtes derfor som gældende.  

Download vedtægterne her

Navn

§ 1. Afdelingens/foreningens navn er Viby Jujitsu, tidligere Viby - JU JITSU, og er etableret 7. maj 1975 som en afdeling af Viby Idrætsforening og er undergivet Viby IF’s vedtægter. Afdelingens hjemsted er Viby Sjælland.


Formål

§ 2. Det er Viby Jujitsus formål at fremme kendskabet til budo og forestå udøvelsen af de forskellige grene af budo og jujitsu.


Medlemskab af organisationer

§ 3. Viby Jujitsu er tilsluttet Dansk Japansk-Jujitsu Forbund (DJJF) og gennem dette forbund tilsluttet International Martial Arts Frederation (IMAF).


Medlemmer

§ 4. Aktive medlemmer optages af bestyrelsen eller trænerne. Bestyrelsen kan fastsætte de nærmere regler herfor. Personer over 14 år kan optages. Personer mellem 9 og 14 år kan optages på særlig uddannelse.

Stk. 2. Passive medlemmer kan optages efter godkendelse af bestyrelsen. Æresmedlemmer kan alene udnævnes af Viby IF’s hovedbestyrelse.


Kontingent

§ 5. Kontingentet betales efter bestyrelsens bestemmelser. Medlemskontingent for aktive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen. Medlemskontingent for passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen.


Udmeldelse og eksklusion

§ 6. Udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen eller en træner.

§ 7. Unødvendig brug af budo medfører øjeblikkelig eksklusion.

Stk. 2. Ved kontingentrestance mere end fire måneder foretager bestyrelsen eksklusion. Beslutningen skal skriftligt gives medlemmet med mulighed for inden otte dage at betale det skyldige beløb og dermed undgå eksklusion.

Stk. 3. Medlemmer, der er ekskluderet på grund af kontingentrestance, kan ikke optages på ny, før vedkommende har betalt sin gæld til Viby Jujitsu.

Stk. 4. I øvrigt kan bestyrelsen - under særlig forhold - ekskludere et medlem. Beslutning herom kræver 2/3 flertal i bestyrelsen. Beslutningen kan af medlemmet indbringes for førstkommende generalforsamling.


Ordinær generalforsamling

§ 8. Generalforsamlingen er Viby Jujitsus højeste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes hvert år med mindst tre ugers varsel og afholdes inden udgangen marts måned.

Stk. 3. Alle fremmødte aktive medlemmer har stemmeret. Der kan stemmes med fuldmagt.

Stk. 4. Formand og kasserer, der skal være myndige, vælges særskilt, skiftevis hvert andet år. Valg til bestyrelsen gælder for to år, således at formand, sekretær og et bestyrelsesmedlem afgår på ulige årstal. Kasserer og et bestyrelsesmedlem på lige årstal. Suppleanter er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 5. Formand og kasserer er fødte medlemmer af repræsentantskabet. Tillige foretages hvert år valg til repræsentantskabet med én repræsentant for hvert hundrede aktive medlemmer. Herudover vælges 1-3 suppleanter for repræsentantskabsmedlemmerne.


Dagsorden - generalforsamling

§ 9. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Protokol og formandens årsberetning

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen samt valg af suppleanter hertil

6. Valg til repræsentantskabet samt valg af suppleanter hertil

7. Eventuelt


Stk. 2. Til den ordinære generalforsamling, hvor også almindelig drøftelse af idrætslige spørgsmål kan finde sted, kan Viby IF’s hovedbestyrelse sende en eller flere repræsentant(er) uden stemmeret.


Ledelse - generalforsamling

§ 10. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 2. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal; dog jf. §§ 7, stk. 4, 17 og 18.

Stk. 3. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal der på begæring af blot et medlem foregå skriftlig afstemning.

Stk. 4. Generalforsamlingens beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen, der underskrives af dirigenten, referenten og formanden.


Ekstraordinær generalforsamling

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav herom til bestyrelsen.

Stk. 2. Den ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest to måneder efter, at begæring herom er fremsat til bestyrelsen med angivelse af emne(r), der ønskes behandlet.


Stk. 3. Om indkaldelse og bekendtgørelse af dagsordenen gælder de samme regler som ved ordinær generalforsamling.


Bestyrelsen

§ 12. Bestyrelsen er Viby Jujitsus daglige ledelse og repræsenterer Viby Jujitsu i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter Viby Jujitsu i henhold til vedtægterne.

Stk. 2. Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer. Bestyrelsen består minimum af formanden, kassereren og sekretæren. Derudover kan vælges to medlemmer.

Stk. 3. Hvis der sker afgang i bestyrelsen i en valgperiode og suppleant(er) indtræder, kan bestyrelsen i en valgperiode omstrukturere sig. Formand og kasserer skal være myndige jf. § 8, stk. 4.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen foranlediger eventuelle udvalg nedsat.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst to bestyrelsesmedlemmer er til stede deriblandt formanden eller kassereren. Hvis bestyrelsen består af fire eller fem medlemmer skal der dog være tre medlemmer til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, og hvis denne ikke er til stede så kassererens stemme.


Stk. 6. Formanden er født medlem af hovedbestyrelsen. Ved formandens forfald indtræder andet bestyrelsesmedlem. Pågældende skal være myndig.


Økonomi

§ 13. Viby Jujitsu hæfter for egne dispositioner samt beslutninger truffet af repræsentantskabet og hovedbestyrelsen i Viby IF samt udvalg nedsat heraf.

Stk. 2. Optagelse af lån, køb, pantsætning og salg af fast ejendom følger samme procedure som i § 64 i Viby IF’s vedtægter - dog således at det er generalforsamlingen og ikke repræsentantskabet, der træffer beslutningen.

§ 14. Medlemmerne hæfter hverken for Viby IF’s eller for Viby Jujitsus forpligtelser.


Regnskab

§ 15. Viby Jujitsus regnskabsår følger kalenderåret og løber således 1. januar-31. december.


Revision

§ 16. Regnskabet afleveres inden udgangen af januar til revision i overensstemmelse med den af revisionen fastsatte instruks.


Stk. 2. Revision foretages af de af repræsentantskabet valgte revisorer.


Vedtægtsændringer

§ 17. Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 stemmeberettigede medlemmer er tilstede og 2/3 stemmer for forslaget. Forslaget skal forinden være ført på dagsordenen.


Stk. 2. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til ny generalforsamling. Beslutning kan her træffes med 2/3 flertal af de fremmødte uanset antal medlemmer.

Stk. 3. Vedtægtsændringer skal forinden de behandles på generalforsamlingen sendes til godkendelse hos hovedbestyrelsen.

Stk. 4. Vedtagne ændringer skal sendes til godkendelse i kommunen inden de træder i kraft.


Opløsning

§ 18. Ved Viby Jujitsus opløsning, der skal besluttes af to på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 flertal, tilfalder Viby Jujitsus formue Viby IF, som anvender formuen efter hovedbestyrelsens afgørelse.

Viby Sjælland, den 28. marts 2007

Godkendt af den ekstraordinære generalforsamling.


Formand: Ole Larsen


Dirigent:


Download indskannet med underskrift eller som Word-fil

 

Få nyhederne som RSS


 
Alle kan træne og lære selvforsvar uanset højde, alder og fysisk kondition, da det er baseret på at udnytte angriberens styrke og kraft.
 
Læs mere her
 
 

 

Viby IF - Jujitsu er medlem af